Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/60/03

W sprawie użytkowania programów komputerowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/59/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2003 rok nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/58/03

W sprawie zminy składu Komisji Przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/57/03

W sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych j.s.t. Urzędu Gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/56/03

W sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/55/03

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na "Dowóz dzieci do szkół"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/54/03

W sprawie likwidacji Drużyny Ochrony Płodów Rolnych oraz powołania Drużyny Likwidacji Skażeń

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/53/03

W sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności głównemu księgowemu

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/52/03

W sprawie regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej w Gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/51/03

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na "Dostawę oleju opałowego EKOTERM plus"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/50/03

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/49/03

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na "Dostawę sprzętu komputerowego"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2003 rok nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/47/03

W sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków" realizowanej w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/46/03

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/45/03

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/44/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwalebudżetowej na 2003 rok nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku

Zarządzenie Wójta Gminy ne 0151/43/03

W sprawie odwołania przetargu ma dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/42/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2003 nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/41/03

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/40/03

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 17/18 Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/39/03

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu komercyjnego krótkoterminowego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyrowie w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/38/03

W sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Rynek 17/18 w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/37/03

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Dowóz dzieci do szkół w Przyrowie z terenu gminy. Trasa: Bolesławów - Zarębice - Przyrów; Staropole - Wiercica - Przyrów; Wola Mokrzeska - Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/36/03

w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/35/03

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/33/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2003 rok nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/32/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2003 rok nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/31/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2003 rok nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/30/03

W sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/29/03

W sprawie powołania Pełnomocnika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/28/03

W sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/27/03

W sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/26/03

W sprawie ogłoszenia wykazau nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/25/03

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/24/03

W sprawie wprowadzenia Zakładowej Instrukcji Postępowania w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego oraz powołania Zakładowego Zespołu Antykryzysowego i nadania mu regulaminu

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/23/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD do przeprowadzenia procedury w trybie negocjacji

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/22/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD do przeprowadzenia procedury w trybie negocjacji

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/21/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD do przeprowadzenia procedury w trybie negocjacji

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/20/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD do przeprowadzenia procedury w trybie negocjacji

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/19/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD do przeprowadzenia procedury w trybie negocjacji

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/18/03

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na "Dostawę paliwa"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/17/03

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/16/03

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejsc

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/15/03

W sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/03

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/13/03

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przenoszeń planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/12/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2003 rok, nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/11/03

W sprawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/10/03

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 17/18 w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/09/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/08/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/07/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/06/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/05/03

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/04/03

W sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Rynek 17/18 w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/03/03

W sprawie ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/02/03

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przetargu publicznego na sprzedaż autobusu AUTOSAN CEH 6655

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/01/03

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na opracowanie "Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przyrów

Dostępne kategorie:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005