artykuł nr 1

Dowóz dzieci do szkół w Przyrowie - trasa: Wola Mkrzeska – Przyrów – 48,00km.”

OGŁOSZENIEO PRZETARGU NIEOGRANICZNYMWójt Gminy Przyrów, działając w imieniu Gminy Przyrów z siedzibą w Przyrowie ul. Częstochowska 7 42-248 Przyrów, woj. śląskie, pow. częstochowskitel./0-34/ 35-54-120 fax /0-34/ 35-53-120 w.21na podstawie art.15.ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych/t.j. Dz.U. Nr 72, poz.664 z 2002r z późn.zm./ Ogłasza przetarg nieograniczonyna:“Dowóz dzieci do szkół w Przyrowie - trasa: Wola Mkrzeska – Przyrów – 48,00km.”Termin realizacji:rozpoczęcie – 01 wrzesień 2003rzakończenie – do dnia zakończenia roku szkolnego 2003-2004r.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 9, w godz. 800-1400 lub za zaliczeniem pocztowym.Uprawniona do kontaktów z oferentami: Maria Szymonik tel./0-34/ 35-54-120w.34.Termin związania z ofertą 45 dni.Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2003r godz.1000.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2003r o godz.1045 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna pok. Nr 6.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Kryteria wyboru oferty i ich % udział:cena oferowana – 100%.Przyrów, 22.07.2003rWójt Gminymgr inż.Robert Nowak