artykuł nr 1

Kadencja 2006-2010

Rejestr Uchwał Rady Gminy
(kadencja 2006 – 2010)

L.p.Numer uchwałyData podjęciaTreść uchwały (w sprawie)
1.1/I/0627.11.2006 r.wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
2.2/I/0627.11.2006 r.wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy
3.3/I/0627.11.2006 r.powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej
4.4/I/0627.11.2006 r.powołania przewodniczących i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
5.5/I/0627.11.2006 r.określenia podatku od nieruchomości na 2007 rok
6.6/I/0627.11.2006 r.uchylenia uchwały Nr 116/XXI/05 z dnia 30 listopada 2005 roku
7.7/I/0627.11.2006 r.zmian w budżecie gminy na 2006 rok
8.8/II/0605.12.2006 r.ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
9.9/II/0605.12.2006 r.przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007
10.10/III/0629.12.2006 r.zmiany uchwały Nr 9/II/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 05.12.2006 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007
11.11/III/0629.12.2006 r.ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 roku
12.12/III/0629.12.2006 r.wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie Przyrów
13.13/III/0629.12.2006 r.określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
14.14/III/0629.12.2006 r.wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Przyrowie przy ulicy Lelowskiej
15.15/III/0629.12.2006 r.zmian w budżecie gminy na 2006 rok
16.16/IV/0720.02.2007 r.zamiaru likwidacji szkoły podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach
17.17/IV/0720.02.2007 r.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
18.18/IV/0720.02.2007 r.ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
19.19/IV/0720.02.2007 r.zmiany granicy terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów w sołectwie Wiercica określonego Uchwałą Nr 219/XXX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 06 lipca 2002 roku
20.20/IV/0720.02.2007 r.przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną gminy Przyrów do roku 2013
21.21/IV/0721.02.2007 r.przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Przyrów do roku 2013
22.22/V/0729.03.2007 r.uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
23.23/V/0729.03.2007 r.przejęcia zadania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie gminy Przyrów
24.24/V/0729.03.2007 r.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2006 rok
25.25/V/0729.03.2007 r.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2006 rok
26.26/V/0729.03.2007 r.powiadomienia Pani Ewy Kozioł Skarbnika Gminy Przyrów o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
27.27/V/0729.03.2007 r.powiadomienia Pani Elżbieta Deska Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
28.28/V/0729.03.2007 r.ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
29.29/VI/0728.04.2007 r.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za rok 2006
30.30/VI/0728.04.2007 r.zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Stawki"
31.31/VI/0728.04.2007 r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok
32.32/VII/0727.09.2007 r.dofinansowania remontu drogi powiatowej S-1095 Przyrów-Staropole-Sieraków
33.33/VII/0727.09.2007 r.wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"
34.34/VII/0727.09.2007 r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok
35.35/VII/0727.09.2007 r.zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przyrów
36.36/VII/0727.09.2007 r.odwołania Skarbnika Gminy
37.37/VII/0727.09.2007 r.powołania Skarbnika Gminy
38.38/VII/0727.09.2007 r.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Przyrów
39.39/VIII/0727.10.2007 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
40.40/VIII/0727.10.2007 r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok
41.41/VIII/0727.10.2007 r.określenia podatku od nieruchomości
42.42/VIII/0727.10.2007 r.obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
43.43/IX/0729.12.2007 r.ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
44.44/IX/0729.12.2007 r.przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2008
45.45/IX/0729.12.2007 r.zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przyrów
46.46/IX/0729.12.2007 r.zwolnienia z opłat przedsiębiorców z byłej ulicy Świerczewskiego w Przyrowie
47.47/IX/0729.12.2007 r.zmiany Uchwały Nr 41/VIII/07 w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2008 rok
48.48/IX/0729.12.2007 r.zmian w budżecie gminy na 2007 rok
49.49/IX/0729.12.2007 r.podjęcia współpracy z Zawalską gminą Sniatyńskiego powiatu Iwano Frankowskiego województwa na Ukrainie i gminą Przyrów powiatu częstochowskiego
50.50/X/0819.02.2008 r.zmiany Uchwały Nr 16/IV/07 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach
51.51/X/0819.02.2008 r.ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
52.52/X/0819.02.2008 r.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
53.53/X/0819.02.2008 r.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
54.54/X/0819.02.2008 r.nabycia nieruchomości
55.55/X/0819.02.2008 r.wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 79/1 położonej w Zalesicach oraz prawa własności budynków
56.56/X/0819.02.2008 r.zasad gospodarowania nieruchomościami
57.57/XI/0819.03.2008 r.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2007 rok
58.58/XI/0819.03.2008 r.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2007 rok
59.59/XI/0819.03.2008 r.likwidacji Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach
60.60/XI/0819.03.2008 r.przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Turystyczna dolina Wiercicy"
61.61/XI/0819.03.2008 r.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na remont drogi powiatowej DP 08424 i DP 08423
62.62/XI/0819.03.2008 r.powierzenia Gminie Przyrów prowadzenia zadania z zakresu właściwości województwa "Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Św. Anny i ul. Częstochowska) z drogą gminną oraz budowy ciągu rowerowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w Przyrowie
63.63/XI/0819.03.2008 r.przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"
64.64/XI/0819.03.2008 r.przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "E-Powiat Częstochowski"
65.65/XI/0819.03.2008 r.uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
66.66/XII/0830.04.2008 r.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2007 rok
67.67/XII/0830.04.2008 r.przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 2012
68.68/XII/0830.04.2008 r.zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości : Przyrów i Aleksandrówka
69.69/XII/0830.04.2008 r.udzielania pomocy finansowej
70.70/XII/0830.04.2008 r.zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyrów
71.71/XII/0830.04.2008 r.zmian w budżecie gminy na rok 2008
72.72/XII/0830.04.2008 r.przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów uchwalonego uchwałą nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku
73.73/XII/0830.04.2008 r.przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Sieraków zatwierdzonego uchwałą nr 163/XXVII/06 Rady Gminy Przyrów z dnia 26.10.2006
74.74/XII/0830.04.2008 r.przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Kopaniny
75.75/XIII/0830.05.2008 r.zmiany Uchwały Nr 71/XII/08 z 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
76.76/XIII/0830.05.2008 r.zmian w uchwale budżetowej Nr 65/XI/2008 z 19 marca 2008 roku
77.77/XIII/0830.05.2008 r.określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Przyrów
78.78/XIII/0830.05.2008 r.rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
79.79/XIV/0807.07.2008 r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
80.80/XIV/0807.07.2008 r.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji projektu "Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy " - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrów
81.81/XIV/0807.07.2008 r.realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie projektu "Aktywna integracja w gminie Przyrów, w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na lata 2007 - 2013"
82.82/XIV/0807.07.2008 r.przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 2013
83.83/XIV/0807.07.2008 r.ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
84.84/XV/0829.09.2008 r.szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
85.85/XV/0829.09.2008 r.określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Przyrów albo jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia uprawnionych do tego organów
86.86/XV/0829.09.2008 r.zgody na udzielenie z budżetu gminy pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie
87.87/XV/0829.09.2008 r.zmian y Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 61/XI/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na remont drogi powiatowej DP 08424 i DP 08423
88.88/XV/0829.09.2008 r.zmian w uchwale budżetowej nr 65/XI/2008 z 19 marca 2008 r.
89.89/XV/0829.09.2008 r.przystąpienia do stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"
90.90/XV/0829.09.2008 r.ustalenia wymiaru czasu pracy pedagoga szkolnego
91.91/XV/0829.09.2008 r.zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
92.92/XV/0829.09.2008 r.określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
93.93/XV/0829.09.2008 r.udzielenia pomocy finansowej Gminie Mykanów celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej
94.94/XVI/0830.10.2008 r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
95.95/XVI/0830.10.2008 r.zmiany uchwały Rady Gminy w Przyrowie nr 84/XV/08 z 29.09.08r., w sprawie: szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
96.96/XVI/0830.10.2008 r.ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Przyrów
97.97/XVI/0830.10.2008 r.zaciągnięcia kredytu długoterminowego
98.98/XVI/0830.10.2008 r.ustalenia podatku od środków transportowych
99.99/XVI/0830.10.2008 r.ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
100.100/XVI/0830.10.2008 r.określenia podatku od nieruchomości na 2009 rok
101.101/XVI/0830.10.2008 r.przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009
102.102/XVI/0830.10.2008 r.obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego
103.103/XVII/0829.12.2008 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
104.104/XVII/0829.12.2008 r.zmian w budżecie gminy na 2008 rok
105.105/XVII/0829.12.2008 r.uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
106.106/XVIII/0916.02.2009 r.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i sprzedaży ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę
107.107/XVIII/0916.02.2009 r.określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
108.108/XVIII/0916.02.2009 r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
109.109/XVIII/0916.02.2009 r.ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
110.110XVIII/0916.02.2009 r.zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zarębice - Stanisławów
111,111/XVIII/0916.02.2009 r.określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
112.112/XVIII/0916.02.2009 r.ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
113.113/XVIII/0916.02.2009 r.zmiany Uchwały Nr 82/XIV/08 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 2013
114.114/XVIII/0916.02.2009 r.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
115.115/XVIII/0916.02.2009 r.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
116.116/XVIII/0916.02.2009 r.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2008 rok
117.117/XVIII/0916.02.2009 r.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 20008 rok
118.118/XVIII/0916.02.2009 r.zmiany Uchwały nr 64/XI/08 z 19 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu „E-Powiat Częstochowski”.
119.119/XIX/0916.03.2009 r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
120.120/XIX/0916.03.2009 r.ustalenia wysokości diet dla radnych
121.121/XIX/0916.03.2009 r.zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zarębice
122.122/XIX/0916.03.2009 r.nadania nazwy króla Kazimierza III Wielkiego placowi położonemu w Przyrowie (płyta Rynku)
123.

123/XX/09

30.04.2009 r.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
124.

124/XX/09

30.04.2009 r.przyjęcia realizacji zadnia z zakresu właściwości województwa "Remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w Przyrowie"
125.

125/XX/09

30.04.2009 r.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 S, 1099 S Przyrów – Podlesie – Drochlin o długości 6,15 km oraz budowy chodnika na dł 1 km"
126.

126/XX/09

30.04.2009 r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
127.127/XXI/0903.06.2009 r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
128.128/XXI/0903.06.2009 r.zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
129.129/XXI/0903.06.2009 r.wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
130.130/XXI/0903.06.2009 r.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów – sołectwo Kopaniny /część działki nr 10/
131.131/XXI/0903.06.2009 r.zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowiea
132.132/XXII/0909.07.2009 rzatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Przyrów
133.133/XXII/0909.07.2009 rzmian w budżecie gminy na 2009 rok
134.134/XXII/0909.07.2009 rzatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Zarębice
135.135/XXIII/0928.09.2009 r.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych w technologii nakładek bitumicznych i chodnika na drodze powiatowej 1096 S Przyrów – Stanisławów (ul. Zarębska) na długości około 360 mb
136.136/XXIII/0928.09.2009 r.wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie
137.137/XXIII/0928.09.2009 r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
138.138/XXIII/0928.09.2009 r.przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia
139.139/XXIII/0928.09.2009 r.przyjęcia rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2010
140.140/XXIII/0928.09.2009 r.określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów
141.141/XXIII/0928.09.2009 r.udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do wydawania decyzji administracyjnych
142.142/XXIII/0928.09.2009 r.zmiany Uchwały Nr 15/II/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów
143.143/XXIII/0928.09.2009 r.przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów
144.144/XXIII/0928.09.2009 r.przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów
145.145/XXIII/0928.09.2009 r.nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Przyrów
146.146/XXIV/0904.11.2009 r.zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów
147.147/XXIV/0904.11.2009 r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
148.148/XXIV/0904.11.2009 r.określenia podatku od nieruchomości na 2010 rok
149.149/XXIV/0904.11.2009 r.ustalenia podatku od środków transportowych
150.150/XXIV/0904.11.2009 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
151.151/XXIV/0904.11.2009 r.określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
152.152/XXV/0929.12.2009 r.zmiany uchwały Nr 148/XXIV/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2009 rok
153.153/XXV/0929.12.2009 r.szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
154.154/XXV/0929.12.2009 r.likwidacji rachunku dochodów własnych przy Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie
155.155/XXV/0929.12.2009 r.zmian w budżecie gminy na 2009 rok
156.156/XXVI/1028.01.2010 r.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010
157.157/XXVI/1028.01.2010 r.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
158.158/XXVI/1028.01.2010 r.uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
159.159/XXVI/1028.01.2010 r.zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
160.160/XXVI/1028.01.2010 r.zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
161.161/XXVI/1028.01.2010 r.zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
162.162/XXVII/1015.03.2010 r.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2009 rok
163.163/XXVII/1015.03.2010 r.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2009 rok
164.164/XXVII/1015.03.2010 r.wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
165.165/XXVII/1015.03.2010 r.zmiany w uchwale nr 158/XXVI/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
166.166/XXVII/1015.03.2010 r.nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyrowie
167.167/XXVII/1015.03.2010 r.ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
168.168/XXVIII/1028.04.2010 r.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2009 rok
169.169/XXVIII/1028.04.2010 r.w sprawie zmiany Uchwały nr 159/XXVI/10 z dnia 28.01.2010 r.
170.170/XXVIII/1028.04.2010 r.zmian w budżecie gminy na 2010 r.
171.171/XXVIII/1028.04.2010 r.zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice", finansowanej ze środków Unii Europejskiej
172.172/XXVIII/1029.04.2010 r.wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia o współdziałaniu przy realizacji inwestycji Słoneczna Gmina"
173.173/XXIX/1022.07.2010 r.określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
174.174/XXIX/1022.07.2010 r.sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przyrów lub jej jednostkom organizacyjnym
175.175/XXIX/1022.07.2010 r.zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Sołectwa Przyrów
176.176/XXIX/1022.07.2010 r.zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zalesice
177.177/XXIX/1022.07.2010 r.zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
178.178/XXIX/1022.07.2010 r.sposobu sprawienia pogrzebu
179.179/XXIX/1022.07.2010 r.ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych
180.180/XXIX/1022.07.2010 r.zmian w budżecie gminy na 2010 r.
181.181/XXIX/1022.07.2010 r.zmiany uchwały nr 161/XXVI/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
182.182/XXIX/1022.07.2010 r.zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wiercica
183.183/XXX/1019.08.2010 r.zmian w budżecie gminy na 2010 r.
184.184/XXX/1019.08.2010 r.zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007 – 2013, na działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
185.185/XXX/1019.08.2010 r.zaciągnięcia kredytu długoterminowego
186.186/XXX/1019.08.2010 r.podziału gminy Przyrów na okręgi wyborcze
187.187/XXXI/1004.10.2010 r.trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
188.188/XXXI/1004.10.2010 r.określenia podatku od nieruchomości na 2011 rok
189.

189/XXXI/10

04.10.2010 r.zmian w budżecie gminy na 2010 rok
190.190/XXXI/1004.10.2010 r.szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego
191.191/XXXII/1005.11.2010 r.realizacji przez Publiczne Przedszkole w Przyrowie projektu „Przedszkolaki poznają świat” w ramach priorytetu IX, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
192.192/XXXII/1005.11.2010 r.zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 r. W sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego
193.193/XXXII/1005.11.2010 r.uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
194.194/XXXII/1005.11.2010 r.uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Przyrowie na lata 2010 - 2013
195.195/XXXII/1005.11.2010 r.trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
196.196/XXXII/1005.11.2010 r.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na pokrycie 50 % kosztów niekwalifikowanych projektu dot. „Scalenia gruntów obrębu Wiercica Gmina Przyrów” realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.