artykuł nr 1

Kadencja 2018 - 2023

Rejestr Uchwał Rady Gminy
(kadencja 2018 – 2023)

Lp.Data podjęciaNumer uchwałyTreść (w sprawie):
1.17.11.2018 r.I/1/2018wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
2.17.11.2018 r.I/2/2018wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
3.17.11.2018 r.I/3/2018powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej
4.17.11.2018 r.I/4/2018powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
5.17.11.2018 r.I/5/2018powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
6.17.11.2018 r.I/6/2018ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów
7.29.12.2018 r.II/7/2018Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
8.29.12.2018 r.II/8/2018ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów
9.29.12.2018 r.II/9/2018ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
10.29.12.2018 r.II/10/2018zmian w budżecie
11.29.12.2018 r.II/11/2018zmiany wieloletniej prognozy finansowej
12.29.12.2018 r.II/12/2018uchwalenia dotacji przedmiotowej
13.29.12.2018 r.II/13/2018uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
14.29.12.2018 r.II/14/2018uchwalenia budżetu na 2019 rok
15.29.12.2018 r.II/15/2018zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów
16.29.12.2018 r.II/16/2018ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
17.29.12.2018 r.II/17/2018utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy Przyrów oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
18.04.02.2019 r.III/18/2019zmiany uchwały Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów
19.04.02.2019 r.III/19/2019zmiany WPF
20.04.02.2019 r.III/20/2019zmian w budżecie
21.04.02.2019 r.III/21/2019zmiany uchwały Nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
22.04.02.2019 r.III/22/2019podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
23.04.02.2019 r.III/23/2019zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
24.04.02.2019 r.III/24/2019ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
25.04.02.2019 r.III/25/2019utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy Przyrów
26.28.03.2019 r.V/26/2019zmiany wieloletniej prognozy finansowej
27.28.03.2019 r.V/27/2019zmian w budżecie
28.28.03.2019 r.V/28/2019przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2019-2021
29.28.03.2019 r.V/29/2019zmiany uchwały Nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
30.28.03.2019 r.V/30/2019przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2019 rok”
31.21.06.2019 r.VI/31/2019udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na dofinansowanie rozbudowy systemu wywoływania syren
32.21.06.2019 r.VI/32/2019zmiany wieloletniej prognozy finansowej
33.21.06.2019 r.VI/33/2019zmian w budżecie
34.21.06.2019 r.VI/34/2019ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
35.21.06.2019 r.VI/35/2019zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2018 rok
36.21.06.2019 r.VI/36/2019udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2018 rok
37.21.06.2019 r.VI/37/2019ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Przyrów
38.21.06.2019 r.VI/38/2019udzielenia Wójtowi Gminy Przyrów wotum zaufania
39.21.06.2019 r.VI/39/2019powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników
40.21.06.2019 r.VI/40/2019warunków i trybu obniżania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
41.21.06.2019 r.VI/41/2019ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyrów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
42.21.06.2019 r.VI/42/2019zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 113/XVIII/2000 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 25 listopada 2000 roku
43.30.09.2019 r.VII/43/2019terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat budżetu
44.30.09.2019 r.VII/44/2019zmiany wieloletniej prognozy finansowej
45.30.09.2019 r.VII/45/2019zmian w budżecie
46.30.09.2019 r.VII/46/2019wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie
47.30.09.2019 r.VII/47/2019przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok
48.24.10.2019 r.VIII/48/2019zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
49.24.10.2019 r.VIII/49/2019określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
50.24.10.2019 r.VIII/50/2019ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
51.24.10.2019 r.VIII/51/2019zmiany uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Przyrów z dnia 30.09.2019r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat budżetu
52.24.10.2019 r.VIII/52/2019wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
53.24.10.2019 r.VIII/53/2019przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”
54.24.10.2019 r.VIII/54/2019zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przyrów na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyrów
55.06.11.2019 r.IX/55/2019wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie
56.28.11.2019 r.X/56/2019ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
57.28.11.2019 r.X/57/2019zmiany wieloletniej prognozy finansowej
58.28.11.2019 r.X/58/2019stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie
59.28.11.2019 r.X/59/2019zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
60.13.12.2019 r.XI/60/2019wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
61.13.12.2019 r.XI/61/2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
62.30.12.2019 r.XII/62/2019ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Przyrów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
63.30.12.2019 r.XII/63/2019zmian w budżecie
64.30.12.2019 r.XII/64/2019zmiany wieloletniej prognozy finansowej
65.30.12.2019 r.XII/65/2019zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Przyrów
66.30.12.2019 r.XII/66/2019uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
67.30.12.2019 r.XII/67/2019uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
68.30.12.2019 r.XII/68/2019uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
69.30.12.2019 r.XII/69/2019określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
70.30.12.2019 r.XII/70/2019ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
71.30.12.2019 r.XII/71/2019zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
72.30.12.2019 r.XII/72/2019powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających
73.30.12.2019 r.XII/73/2019uchylenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
74.30.12.2019 r.XII/74/2019uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
75.30.12.2019 r.XII/75/2019uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
76.30.12.2019 r.XII/76/2019przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyrów na lata 2020-2021”
77.30.12.2019 r.XII/77/2019zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
78.21.04.2020 r.

XIII/78/2020

zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2020 rok
79.21.04.2020 r.

XIII/79/2020

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Przyrów
80.21.04.2020 r.

XIII/80/2020

zmian w budżecie
81.21.04.2020 r.

XIII/81/2020

 
82.21.04.2020 r.

XIII/82/2020

uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
83.21.04.2020 r.

XIII/83/2020

określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
84.21.04.2020 r.

XIII/84/2020

zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
85.21.04.2020 r.

XIII/85/2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2019/2020
86.21.04.2020 r.XIII/86/2020przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2020 rok”
87.21.04.2020 r.XIII/87/2020uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
88.21.04.2020 r.XIII/88/2020uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
89.21.04.2020 r.XIII/89/2020ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
90.26.06.2020 r.

XIV/90/2020

udzielenia Wójtowi Gminy Przyrów wotum zaufania
91.26.06.2020 r.

XIV/91/2020

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2019 rok
92.26.06.2020 r.

XIV/92/2020

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2019 rok
93.26.06.2020 r.

XIV/93/2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej
94.26.06.2020 r.

XIV/94/2020

zmian w budżecie
95.26.06.2020 r.XIV/95/2020dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Przyrów instrumentem płatniczym
96.26.06.2020 r.XIV/96/2020określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2020/2021
97.26.06.2020 r.XIV/97/2020ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Przyrów
98.26.06.2020 r.XIV/98/2020uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Stawki”
99.22.09.2020 r.XV/99/2020zmiany wieloletniej prognozy finansowej
100.22.09.2020 r.XV/100/2020zmian w budżecie
101.22.09.2020 r.XV/101/2020zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym
102.22.09.2020 r.XV/102/2020uchylenia Uchwały nr XIII/82/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21.04.2020
103.22.09.2020 r.XV/103/2020zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów
104.22.09.2020 r.XV/104/2020przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok
105.22.09.2020 r.XV/105/2020podjęcia przez Gminę Przyrów działalności w zakresie telekomunikacji
106.24.11.2020 r.XVI/106/2020w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
107.24.11.2020 r.XVI/107/2020w sprawie zmian w budżecie
108.24.11.2020 r.XVI/108/2020w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
109.24.11.2020 r.XVI/109/2020w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
110.24.11.2020 r.XVI/110/2020w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów
111.24.11.2020 r.XVI/111/2020w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
112.24.11.2020 r.XVI/112/2020w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wraz z późniejszymi zmianami
113.14.12.2020 r.

XVII/113/2020

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przyrów
114.30.12.2020 r.

XVIII/114/2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
115.30.12.2020 r.XVIII/115/2020w sprawie zmian w budżecie
116.30.12.2020 r.XVIII/116/2020w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
117.30.12.2020 r.XVIII/117/2020w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
118.30.12.2020 r.XVIII/118/2020w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
119.30.12.2020 r.XVIII/119/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice
120.30.12.2020 r.XVIII/120/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków
121.30.12.2020 r.XVIII/121/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka
122.30.12.2020 r.XVIII/122/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole
123.30.12.2020 r.XVIII/123/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów
124.30.12.2020 r.XVIII/124/2020w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
125.28.01.2021 r.XIX/125/2021w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice
126.28.01.2021 r.XIX/126/2021w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków
127.28.01.2021 r.XIX/127/2021w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka
128.28.01.2021 r.XIX/128/2021w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole
129.28.01.2021 r.XIX/129/2021w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2021 rok
130.26.03.2021 r.XX/130/2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
131.26.03.2021 r.XX/131/2021w sprawie zmian w budżecie
132.26.03.2021 r.XX/132/2021w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
133.26.03.2021 r.XX/133/2021w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przyrów
134.26.03.2021 r.XX/134/2021w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przyrów na lata 2021-2025
135.26.03.2021 r.XX/135/2021w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów
136.26.03.2021 r.XX/136/2021w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
137.26.03.2021 r.XX/137/2021w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2021 rok”
138.06.05.2021 r.XXI/138/2021w sprawie zmian w budżecie
139.06.05.2021 r.XXI/139/2021w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2021/2022
140.06.05.2021 r.XXI/140/2021w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie
141.10.06.2021 r.XXII/141/2021w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów
142.10.06.2021 r.XXII/142/2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2020 rok
143.10.06.2021 r.XXII/143/2021w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2020 rok
144.10.06.2021 r.XXII/144/2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
145.10.06.2021 r.XXII/145/2021w sprawie zmian w budżecie
146.10.06.2021 r.XXII/146/2021w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów
147.10.06.2021 r.XXII/147/2021w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
148.10.06.2021 r.XXII/148/2021w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
149.10.06.2021 r.XXII/149/2021w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
150.10.06.2021 r.XXII/150/2021w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w zakresie zadań własnych gminy
151.10.06.2021 r.XXII/151/2021w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
152.10.06.2021 r.XXII/152/2021w sprawie uchylenia Uchwały Nr 178/XXIX/10 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
153.10.06.2021 r.XXII/153/2021w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w Gminie Przyrów
154.10.06.2021 r.XXII/154/2021w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przyrów
155.10.06.2021 r.XXII/155/2021w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przyrów na lata 2021-2025
156.28.07.2021 r.XXIII/156/2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
157.28.07.2021 r.XXIII/157/2021w sprawie zmian w budżecie
158.20.09.2021 r.XXIV/158/2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
159.20.09.2021 r.XXIV/159/2021w sprawie zmian w budżecie
160.20.09.2021 r.XXIV/160/2021w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok
161.20.09.2021 r.XXIV/161/2021w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złoty Potok
162.20.09.2021 r.XXIV/162/2021w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów"