artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń - rok 2021

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów
(rok 2021)

Lp.Numer zarządzeniaData wydaniaTreść zarządzenia (w sprawie):
1.

Or.0050.1.2021

04.01.2021 r.w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2021 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
2.

Or.0050.2.2021

05.01.2021 r.w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Przyrowie.
3.

Or.0050.3.2021

15.01.2021 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.13.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 lutego 2020 roku  w prawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.
4.

Or.0050.4.2021

25.01.2021 r.w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
5.

Or.0050.5.2021

26.01.2021 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.
6.

Or.0050.6.2021

26.01.2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 zatrudnionych w Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Przyrowie i Przedszkolu w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.
7.

Or.0050.7.2021

26.01.2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
8.

Or.0050.8.2021

26.01.2021 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
9.Or.0050.9.202110.02.2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2021 roku.
10.Or.0050.10.202110.02.2021 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyrów”.
11.Or.0050.11.2021  
12.Or.0050.12.202101.03.2021 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
13.Or.0050.13.202101.03.2021 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
14.Or.0050.14.202105.03.2021 r.w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2021 roku.
15.Or.0050.15.202105.03.2021 r.w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2021 roku.
16.Or.0050.16.202110.03.2021 r.w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw ewidencji podatku VAT, środków trwałych i należności cywilno - i publiczno-prawnych.
17.Or.0050.17.202110.03.2021 r.w sprawie zmian w budżecie.
18.Or.0050.18.202110.03.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
19.Or.0050.19.202116.03.2021 r.w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie.
20.Or.0050.20.202123.03.2021 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.
21.Or.0050.21.202126.03.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
22.Or.0050.22.202101.04.2021 r.w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przyrów oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Przyrów.
23.Or.0050.23.202101.04.2021 r.w sprawie zmian w budżecie.
24.Or.0050.24.202101.04.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
25.Or.0050.25.202101.04.2021 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
26.Or.0050.26.202101.04.2021 r.w sprawie instrukcji kasowej.
27.Or.0050.27.202115.04.2021 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, przeznaczonej do zamiany, położonej w miejscowości Sygontka.
28.Or.0050.28.202128.04.2021 r.w sprawie zmian w budżecie.
29.Or.0050.29.202128.04.2021 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
30.Or.0050.30.202106.05.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
31.Or.0050.31.202106.05.2021 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na rok 2021.
32.Or.0050.32.2021  
33.Or.0050.33.202118.05.2021 r.w sprawie nabycia nieruchomości.
34.Or.0050.34.202131.05.2021 r.w sprawie zmian w budżecie.
35.Or.0050.35.202131.05.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
36.Or.0050.36.2021  
37.Or.0050.37.202128.06.2021 r.w sprawie zmian w budżecie.
38.Or.0050.38.202128.06.2021 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
39.Or.0050.39.202128.06.2021 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Justyny Zachariasz.
40.Or.0050.40.202130.06.2021 r.w sprawie wprowadzenia w Gminie Przyrów procedury MDR w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
41.Or.0050.41.202130.06.2021 r.w sprawie powołania Zespołu ds raportowania schematów podatkowych (MDR)w Gminie Przyrów.
42.Or.0050.42.202114.07.2021 r.w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Przyrów w dniach od 14 lipca 2021 r. do 15 lipca 2021 r.
43.Or.0050.43.202119.07.2021 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9.21 12,5 t. rocznik 2002, o nr rej. SCZ W455.
44.Or.0050.44.202119.07.2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Przyrów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
45.Or.0050.45.202128.07.2021 r.w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
46.Or.0050.46.202128.07.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
47.Or.0050.47.202128.07.2021 r.w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w referacie finansowym ds. rozliczeń gotówkowych (kasy urzędu) i bezgotówkowych.
48.Or.0050.48.2021  
49.Or.0050.49.2021  
50.Or.0050.50.2021  
51.Or.0050.51.2021  
52.Or.0050.52.202111.08.2021 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 r.
53.Or.0050.53.202120.08.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
54.Or.0050.54.2021  
55.Or.0050.55.202109.09.2021 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9.21 12,5 t. rocznik 2002, o nr rej. SCZ W455.
56.Or.0050.56.202120.09.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
57.Or.0050.57.2021  
58.Or.0050.58.202121.09.2021 r.w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
59.Or.0050.59.202129.09.2021 r.w sprawie zmian w budżecie.
60.Or.0050.60.202129.09.2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
61.Or.0050.61.202130.09.2021 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.