artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.15.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 5 marca 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2021 roku.