artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.14.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 5 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2021 roku.