artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.9.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2021 roku.