artykuł nr 1

Wydanie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Ogólny opis

 1. Interpretacje indywidualne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.
 2. Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym.
 3. Wniosek o interpretacje może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, które wnioskodawca jest obowiązany przedstawić wyczerpująco. Wniosek musi również zawierać własne stanowisko w sprawie oceny prawnej okoliczności będących przedmiotem interpretacji.
 4. Wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Komórka organizacyjna

Referat finansowy, pokój nr 2,
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 27.

Sposób i terminy załatwiania sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Opłata wynosi 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
 2. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Numer rachunku bankowego:
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Przyrów
Nr 55 8591 0007 0330 0926 0013 0010

Tryb odwoławczy

Na interpretację indywidualną służy prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Wójta Gminy Przyrów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu niniejszej interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Informacje dodatkowe

Interpretacje indywidualne, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1540).