artykuł nr 1

Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ogólny opis

 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
  1. Zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
  2. Uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa;
  3. Zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
  4. Zmianie liczby miejsc noclegowych.
 2. Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w poprzednim punkcie.
 3. Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, m.in. gdy:
  1. Przedsiębiorca lub rolnik zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich;
  2. Przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji;
  3. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie;
  4. Obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne, określone odrębnymi przepisami;
  5. Stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej, pokój nr 5,
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 29.

Sposób i terminy załatwiania sprawy

Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia zgłoszenia dokonywana jest stosowna zmiana w ewidencji, o czym Zgłaszający jest informowany pismem.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1546 z późn. zm).