artykuł nr 1

Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota

Komórka organizacyjna

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, pokój nr 14, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 40.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokument potwierdzający wykonanie zabiegu zaszczepienia psa.
 3. Rachunek / faktura za wykonany zabieg.
 4. Oświadczenie właściciela zwierzęcia.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).
 2. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów.