artykuł nr 1

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Komórka organizacyjna

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, pokój nr 14, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 40.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa: 50 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 9c ust. 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonywany jest wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawane jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Uwagi

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Przyrów dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz.  701 z późn. zm.).