artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Komórka organizacyjna

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, pokój nr 14, tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 40.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Umowa kupna-sprzedaży, najmu, użyczenia lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu opisanego w punkcie 3 niniejszego wniosku.
 4. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt.
 5. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. W/w oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie  jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 6. Dokument poświadczający gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt we wnioskowanym okresie  przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.
 7. Dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem weterynarii we wnioskowanym okresie i schroniskiem.
 8. Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali przeszkoleni w okresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt.
 9. zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu minimum 2 osoby.
 10. Umowa o świadczenie usług o analogicznym zakresie, jeżeli były one świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie.
 11. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 12. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie (II piętro, pokój nr 16) w godzinach jego pracy.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 616 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).