artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów"

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów".

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer referencyjny: PLP.271.4.2021.

Termin składania ofert: 2021-12-28, godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 2021-12-28, godzina 10:00.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów"

Przedmiot zamówienia: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer referencyjny: PLP.271.3.2021.

Termin składania ofert: 2021-12-20, godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 2021-12-20, godzina 10:00.

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty199 KB
Informacja z otwarcia ofert212 KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia205 KB
Informacja o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 14 grudnia 2021 r.239 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00315049/01 z dnia 14 grudnia 2021 roku65 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - aktualizacja z dnia 14 grudnia 2021 r.722 KB
Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu rządowy fundusz polski ład: program inwestycji strategicznych576 KB
Mur oporowy - rzut i przekrój174 KB
Fragment mapy z naniesionym murem oporowym80 KB
Zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych82 KB
Informacja o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert171 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00301574/01 z dnia 6 grudnia 2021 roku69 KB
Zaktualizowana Specyfikacja Warunków Zamóweinia715 KB
Zaktualizowany załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy220 KB
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00296681/01109 KB
Specyfikacja warunków zamówienia511 KB
Załączniki do SWZ756 KB
Przedmiar - stacja transformatorowa246 KB
Przedmiar - droga dojazdowa133 KB
Dokumentacja techniczna stacji transformatorowej14 MB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychMB
PrzedmiaryMB
Opinia geotechnicznaMB
Dokumentacja techniczna - Charakterystyka energetycznaMB
Dokumentacja techniczna - Projekt instalacji elektrycznychMB
Dokumentacja techniczna - Projekt instalacji sanitarnychMB
Dokumentacja techniczna - Opis techniczny (część 2)MB
Dokumentacja techniczna - Opis techniczny (część 1)27 MB
Dokumentacja techniczna - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny (część 2)MB
Dokumentacja techniczna - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny (część 1)28 MB
Dokumentacja techniczna - Projekt zagospodarowania terenu MB
Dokumentacja techniczna - BIOZ336 KB
Dokumentacja techniczna - Uzgodnienia13 MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2022 roku"

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2022 roku.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer referencyjny: PLP.271.2.2021.

Termin składania ofert: 2021-11-10, godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 2021-11-10, godzina 10:00.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi Przyrów - Knieja o długości 1480 mb na działkach o nr ew.1355; 1356 ob. Przyrów gmina Przyrów, powiat częstochowski, województwo Śląskie”

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi Przyrów – Knieja o długości 1480 mb. na działkach o nr ew. 1355; 1356 obręb Przyrów gmina Przyrów, powiat częstochowski, województwo śląskie”.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer referencyjny: PLP.271.1.2021.

Termin składania ofert: 2021-09-09, godzina 11:00.

Termin otwarcia ofert: 2021-09-09, godzina 12:00.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczo, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wiercicy”

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie:
Termin składania ofert: 2021-06-29 godzina 14:00.
Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 godzina 15:00.