artykuł nr 1

Ogłoszenie o planowanej usłudze na wykonanie projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów i Projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Sieraków, Staropole, Sygontka i Zalesice.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów - ul. Szkolna"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o planowanej usłudze na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020-2021 r.”

artykuł nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup i dostawa węgla eko-groszku workowanego na sezon grzewczy 2020 - 2021r

artykuł nr 5

Ogłoszenie o planowanej usłudze - Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2020-2021