artykuł nr 1

Dane kontaktowe

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie

ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów

tel. +4834 3554120  wewnętrzny 31

 

 

 

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został utworzony uchwałą Rady Gminy
Nr 60/X/95 z dnia 24.06.1995 r.

W dniu 30.12.1997r. podjęto uchwałę Nr 157/XXXIII/97 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego


Kierownictwo Zakładu

Kierownik Zakładu – Mirosław Czarnecki

Główna księgowa  - Krystyna Woźnica

Księgowa ds. fakturowania i rozliczeń  - mgr Joanna Nowakowska

 

Godziny pracy Zakładu :

 

 

Poniedziałek – Piątek

 

od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Pokój nr 1(parter) budynek Urzędu Gminy

 


 

Nr konta bankowego: 

KBSO/Przyrów 23 8591 0007 0330 0926 0563 0001

 

Działalność GZK obejmuje:

  • bieżące zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie, zleconym przez Gminę: dostarczanie wody, utrzymanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcję wody;
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
  • zapewnienie należytego stanu technicznego i sanitarno-porządkowego dróg gminnych;
  • realizację zadań inwestycyjnych, związanych z wykonywaniem remontów i inwestycji, służących do produkcji wody i zaopatrzenia w wodę, zleconych przez Gminę;
  • wykonywanie usług budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy zamawianych przez inwestorów, którymi są osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina;
  • wykonywanie zadań remontowo-budowlanych na gminnych obiektach, zlecanych przez Gminę;
  • wykonywanie wszelkich zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zleconych przez Gminę.
  • Wykonywanie napraw, remontów i modernizacji dróg i mostów

 

Dostępne kategorie:
Dane kontaktowe
Opłaty
Statut