artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2019

Podatek rolny w roku 2019 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669).

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r . (Mon. Pol. z 2018 r., poz. 1004) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 54,36 zł za 1 kwintal.

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 271,80 zł z 1 ha fizycznego
artykuł nr 2

Podatek leśny w roku 2019

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2019 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.).

Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2018 r. (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1005) wynosiła 191,98 zł za 1 m³

Stawka podatku leśnego:

  • 42,24 zł z 1 ha fizycznego lasu
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości w roku 2019

Podatek od nieruchomości w roku 2019 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXI/160/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXI/160/2017 z dnia 3 listopada 2017 r

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych w roku 2019

Podatek od środków transportowych w roku 2019 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IX/66/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr IX/66/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.