artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2017

Podatek rolny w roku 2017 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami).

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r. (M.P. z 2016,poz. 993) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 52,44 zł za 1 kwintal.

 

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego;
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 262,20 zł z 1 ha fizycznego.