artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2016

Podatek rolny w roku 2016 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U.  z 2013 r poz. 1381 z późniejszymi zmianami)

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015r (M.P. z 2015,poz. 1025) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów , która wyniosła 53,75 zł za 1 kwintal.

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych ? 134,38 zł z 1 ha przeliczeniowego
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych -  268,75 zł z 1 ha fizycznego