artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2012

Podatek rolny w roku 2012 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. Nr 94 z 1993r poz. 431 z późniejszymi zmianami)

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2011r (M.P. Nr 95,poz. 969) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r, która wyniosła 74,18 zł za 1 kwintal. Jednakże Rada Gminy Przyrów uchwałą Nr 55/VIII/2011r z dnia 10 listopada 2011r obniżyła średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Przyrów do kwoty 56,00 zł za 1 kwintal.


Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 140,00 zł z 1 ha przeliczeniowego

  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 280,00 zł z 1 ha fizycznego

  

Informacja o zwolnieniu w podatku rolnym gruntów

otrzymanych w drodze scalania

 

W związku z przeprowadzonym scalaniem gruntów we wsi Wiercica, gm. Przyrów Urząd Gminy w Przyrowie informuje, że na mocy art. 12 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r Nr 136 poz. 969) przysługuje zwolnienie w podatku rolnym na grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalania – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalania gruntów. Po upływie ww. okresu zwolnienia, zgodnie z art.12 ust.6 w/w ustawy stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku rolnego w pierwszym roku 100% w drugim roku 0 75% i w trzecim roku 0 50%.

Powyższe zwolnienie Wójt Gminy Przyrów przyznaje w drodze decyzji, na wniosek podatnika. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu: 34 35 54 120 w. 25