artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2011

Podatek rolny w roku 2011 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (t.j.Dz.U.Nr 94 z 1993r poz. 431 z późniejszymi zmianami)
 
Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r, która wyniosła 37,64 zł za 1 kwintal
 
Stawka podatku rolnego: 

 - użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 94,10 zł z 1 ha przeliczeniowego

- użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 188,20 zł z 1 ha fizycznego