artykuł nr 1

Regulamin Wypożyczalni oraz Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie oraz Filiach

§1

 1. Z Wypożyczalni oraz Czytelni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Przyrów.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany:
  • zapoznać się z Regulaminem;
  • wypełnić zobowiązanie, a następnie potwierdzić własnoręcznym podpisem , że zapoznał się  z informacjami i postanowieniami tego Regulaminu, że w pełni je rozumie i akceptuje oraz że informacje, które podał są prawdziwe;
  • okazać poświadczony urzędowo dokument umożliwiający jego identyfikację i potwierdzenie prawdziwości podanych przez niego danych.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika do lat 18, podpisują zobowiązania i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5.  Na wniosek czytelnika, który uregulował zobowiązania wobec Wypożyczalni lub Czytelni, jego dane  osobowe zostaną usunięte z zastrzeżeniem §2 pkt 3 i 5.

§2

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/ Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych czytelnika jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, tel 34 355 40 51, e-mail: gbp.przyrow@xl.wp.pl;
 2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie pod adresem bibliotekaprzyrow.iod@przyrow.pl;
 3. dane osobowe czytelnika są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. DZ.U. z 2018r. poz. 574 z późn. Zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej  (t.j.Dz.U. z 2016r. poz 1068 z oóźn. Zm.), ustawy z dnia z 4 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 1983r. nr38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz RODO. Obowiązek nałożony na Bibliotekę przez ustawodawcę obejmuje m.in.: wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem zbiorów i ochroną materiałów, świadczenie usług bibliotecznych oraz statystycznych, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury. Dane osobowe, które Biblioteka zbiera od czytelników to mi.in. : imię, nazwisko, Pesel, adres do korespondencji, za zgodą czytelnika numer telefonu lun e-mail oraz inne prawnie uzasadnione informacje dotyczące czytelnika;
 4. dane osobowe czytelników nie są przekazywane osobom lub państwom trzecim, z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w  §2 pkt 3 Regulaminu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki na prawach czytelnika;
 6. okres przechowywania danych wynosi:
  • dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 6 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki,
  • dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż 6 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki,
  • dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia należności przewidzianych w Regulaminie Wypożyczalni, dane będą trwale niszczone po upływie 6 lat od dnia wymagalności roszczenia;
 7. w stosunku do swoich danych osobowych Czytelnik ma prawo do:
  • potwierdzenia czy są przetwarzane, a jeżeli tak, dostępu do nich,
  • sprostowania nieprawidłowych danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (prawo do bycia zapomnianym) w zakresie jaki dopuszczają przepisy prawa, w tym wymienione w punkcie ( okresy przechowywania danych) niniejszej informacji,
  • otrzymania kopii lub przeniesienia danych do innego administratora na zasadach opisanych w RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
 8. czytelnik nie może wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdyż nie są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, profilowane ani przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO;
 9. dane osobowe czytelników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

§3

 1. W celu zabezpieczenia wypożyczanych zbiorów, po upływie jednego roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nieodebrana kaucja  jest wpłacana na dochody Biblioteki z przeznaczeniem na zakup zbiorów.

§4

 1. Jednorazowo można wypożyczyć cztery woluminy.
 2. Książki z beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.
 3. Wypożyczalnia może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 4. Wypożyczalnia może prosić o zwrot książki przed terminem ustalonym w ust 2 jeżeli stanowi ona pozycję szczególnie poszukiwaną przez innych czytelników.
 5. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę czytelnika, Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W przypadku braku poszukiwanej książki w zbiorach, czytelnik może otrzymać informację,  w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana pozycja.
 7. Wybrane do wypożyczenia książki czytelnik zgłasza bibliotekarzowi, w celu ich rejestracji.

§5

 1. Pracownik biblioteki udziela wszelkich informacji o książkach, pomaga w wyborze lektury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§6

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na ich stan techniczny przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku wydawniczym. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi  pokwitowanie. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć w zamian inną książkę przydatną dla Biblioteki o wartości nie mniejszej  niż zagubiona, zniszczona lub uszkodzona książka.

§7

 1. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych woluminów.
 2. Za przetrzymane książki  ponad termin ustalony w §4 ust 2 Biblioteka pobiera opłata pieniężne w wysokości 1,00zł za każdy następny tydzień po przewidzianym terminie zwrotu, w tym koszty powiadomień lub przeprowadzonych rozmów telefonicznych.
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu woluminów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§8

 1. W wypożyczalni oraz czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, stosowania dopalaczy, spożywania posiłków, picia alkoholu oraz używania telefonów komórkowych.

§9

 1. W sprawach spornych, czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Bibliotek.