artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych (Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie) na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: bibliotekaprzyrow@gmail.com.