artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych (Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie) na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Monika Stawiarska.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@gckib.przyrow.pl

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka z siedzibą w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, tel.: 34 355 40 62, e-mail: gckib@przyrow.pl;
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie, pod adresem e-mail: iod@gckib.przyrow.pl;
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b)  RODO w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych GCKIB (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek, etc.);
 4. Dane osobowe przechowywane w formie papierowej osób korzystających z zajęć GCKIB, zbierane w oparciu o zgodę osoby, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w innym przypadku będą usuwane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie po 5 latach od końca roku, w którym osoba zrezygnowała z zajęć;
 5. Dane osobowe osób biorących udział w wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez GCKIB będą przetwarzane do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego w którym konkurs się odbył;
 6. Wizerunek osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez GCKIB, będzie przetwarzany do wycofania zgody na jego przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym  wizerunek został uwieczniony;
 7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom lub państwom trzecim, z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług GCKIB;
 9. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
 10. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
 11. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.