artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie) na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Cezary Suchan.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. dotyczącego ochrony danych osobowych informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 7, 42-248 Przyrów – (dalej: GOPS).
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez GOPS w następującym celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przyrowie;
  • wykonania zawartych umów z podmiotami współpracującymi, których jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pan/Pani żądanie, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 4. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest GOPS.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie — przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku gdy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w GOPS przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych /IODO/ pod adresem e-mail: iod@przyrow.pl lub telefonicznie pod nr.: 34 355 41 20 wew. 35.