artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych (Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie) na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Cezary Suchan.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel.: 34 355 41 20, e-mail: gzk@przyrow.pl
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@przyrow.pl.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podawania i jakie są ewentualne konsekwencja nie podania danych.
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
  2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo  do przenoszenia danych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.