artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/13/2021 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/12/2021 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy Przyrów.

artykuł nr 3

Uchwała nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

artykuł nr 4

Uchwała nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 4200/VII/168/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.