artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych

Załączniki:
Treść informacji679 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/70/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2020 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów

artykuł nr 4

Uchwała Nr 4200/VII/127/2019 VII Składu...

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2019

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku