artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/137/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2021 rok”.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/136/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/135/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XX/134/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przyrów na lata 2021-2025.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XX/133/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przyrów.