artykuł nr 1

Uchwała Nr XII/77/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 2

Uchwała Nr XII/76/2019

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyrów na lata 2020-2021”
artykuł nr 3

Uchwała Nr XII/75/2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XII/74/2019

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
artykuł nr 5

Uchwała Nr XII/73/2019

w sprawie uchylenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie