artykuł nr 1

Uchwała Nr X/59/2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
artykuł nr 2

Uchwała Nr X/58/2019

w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie
artykuł nr 3

Uchwała Nr X/57/2019

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
artykuł nr 4

Uchwała Nr X/56/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych