artykuł nr 1

Uchwała Nr VIII/54/2019

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przyrów na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyrów
artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII/53/2019

w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”
artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/52/2019

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
artykuł nr 4

Uchwała Nr VIII/51/2019

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Przyrów z dnia 30.09.2019r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat budżetu
artykuł nr 5

Uchwała Nr VIII/50/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych