artykuł nr 1

Uchwała Nr VII/47/2019

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok
artykuł nr 2

Uchwała Nr VII/46/2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie
artykuł nr 3

Uchwała Nr VII/45/2019

w sprawie zmian w budżecie
artykuł nr 4

Uchwała Nr VII/44/2019

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
artykuł nr 5

Uchwała Nr VII/43/2019

w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat budżetu