artykuł nr 1

Uchwała Nr VI/42/2019

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 113/XVIII/2000 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 25 listopada 2000 roku
artykuł nr 2

Uchwała Nr VI/41/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyrów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
artykuł nr 3

Uchwała Nr VI/40/2019

w sprawie warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
artykuł nr 4

Uchwała Nr VI/39/2019

w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników
artykuł nr 5

Uchwała Nr VI/38/2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przyrów wotum zaufania