artykuł nr 1

Uchwała Nr III/25/2019

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” na terenie Gminy Przyrów
artykuł nr 2

Uchwała Nr III/24/2019

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
artykuł nr 3

Uchwała Nr III/23/2019

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
artykuł nr 4

Uchwała Nr III/22/2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
artykuł nr 5

Uchwała Nr III/21/2019

w sprawie zmiany uchwały nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości