artykuł nr 1

Uchwała Nr II/17/2018

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” na terenie Gminy Przyrów oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +”
artykuł nr 2

Uchwała Nr II/16/2018

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
artykuł nr 3

Uchwała Nr II/15/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów
artykuł nr 4

Uchwała Nr II/14/2018

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
artykuł nr 5

Uchwała Nr II/13/2018

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027