artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVI/209/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVI/208/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVI/207/2018

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Przyrów
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVI/206/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVI/205/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów