artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/172/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII/171/2017

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXII/170/2017

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXII/169/2017

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXII/168/2017

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej