artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/149/2017

w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego w miejscowości Zalesice
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/148/2017

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy ul.Leśnej w miejscowości Sygontka
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/147/2017

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2016 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/146/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2016 rok
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX/145/2017

w sprawie zmian w budżecie