artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/140/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przyrów na lata 2017-2020
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/139/2017

w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII/138/2017

w sprawie zmian w budżecie
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/137/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/136/2017

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Przyrów przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych