artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/131/2017

w sprawie zmiany Uchwały nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVI/130/2017

w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków