artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/129/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica
artykuł nr 2

Uchwała Nr XV/128/2016

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr XIII/101/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 3

Uchwała Nr XV/127/2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 4

Uchwała Nr XV/126/2016

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/125/2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi