artykuł nr 1

Uchwała Nr XI/89/2016

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Przyrów”
artykuł nr 2

Uchwała Nr XI/88/2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Przyrów jest organem prowadzącym
artykuł nr 3

Uchwała Nr XI/87/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2015 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr XI/86/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2015 rok
artykuł nr 5

Uchwała Nr XI/85/2016

w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.