artykuł nr 1

Uchwała Nr IX/74/2015

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wola Mokrzeska, Smyków
artykuł nr 2

Uchwała Nr IX/73/2015

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów na lata 2016- 2022
artykuł nr 3

Uchwała Nr IX/72/2015

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli
artykuł nr 4

Uchwała Nr IX/71/2015

w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
artykuł nr 5

Uchwała Nr IX/70/2015

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok