artykuł nr 1

Uchwała Nr V/41/2015

w sprawie wspólnego wykonywania z Gminą Dąbrowa Zielona zadania własnego w zakresie odbioru ścieków z terenu miejscowości Święta Anna z wykorzystaniem urządzeń stanowiących własność Gminy Przyrów.
artykuł nr 2

Uchwała Nr V/40/2015

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą EKO-ENERGIA PRZYRÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyrowie
artykuł nr 3

Uchwała Nr V/39/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 4

Uchwała Nr V/38/2015

w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników
artykuł nr 5

Uchwała Nr V/37/2015

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2014 rok