artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/31/2015

w sprawie wyrażenia woli Utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/30/2015

w sprawie poparcia działań zmierzających do lokalizacji turbin wiatrowych i stacji elektroenergetycznej na działkach stanowiących własność Gminy Przyrów
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/29/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 112/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/28/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/27/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 133/XX/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów