artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń - rok 2020

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów
(rok 2020)

Lp.Numer zarządzeniaData wydaniaTreść zarządzenia (w sprawie):
1.

Or.0050.1.2020

02.01.2020 r.w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie gminy Przyrów.
2.

Or.0050.2.2020

10.01.2020 r.w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.
3.

Or.0050.3.2020

16.01.2020 r.w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.
4.

Or.0050.4.2020

17.01.2020 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 zatrudnionych w Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Przyrowie i Przedszkolu w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.
5.

Or.0050.5.2020

22.01.2020 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2020 roku.
6.

Or.0050.6.2020

06.02.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2020 roku.
7.

Or.0050.7.2020

06.02.2020 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja".
8.

Or.0050.8.2020

12.02.2020 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2020 roku.
9.

Or.0050.9.2020

14.02.2020 r.w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.
10.

Or.0050.10.2020

14.02.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
11.Or.0050.11.202025.02.2020 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
12.Or.0050.12.202025.02.2020 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
13.Or.0050.13.202027.02.2020 r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
14.Or.0050.14.202002.03.2020 r.w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie.
15.Or.0050.15.202002.03.2020 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów”.
16.Or.0050.16.202002.03.2020 r.w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Przyrów Instrukcji dokonywania operacji instrumentem płatniczym.
17.Or.0050.17.202017.03.2020 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
18.Or.0050.18.202018.03.2020 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.
19.Or.0050.19.202019.03.2020 r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Urzędu Gminy Przyrów.
20.Or.0050.20.202025.03.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
21.Or.0050.21.202025.03.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
22.Or.0050.22.202031.03.2020 r.w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Przyrów.
23.Or.0050.23.202031.03.2020 r.w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Przyrów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
24.Or.0050.24.202003.04.2020 r.w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
25.Or.0050.25.202017.04.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
26.Or.0050.26.202017.04.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
27.Or.0050.27.202017.04.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów.
Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”
Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów”
Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów”.
28.Or.0050.28.202021.04.2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

29.Or.0050.29.202024.04.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
30.Or.0050.30.202024.04.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
31.Or.0050.31.202024.04.2020 r.w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową, stanowiących własność Gminy Przyrów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
32.Or.0050.32.202011.05.2020 r.w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.
33.Or.0050.33.202018.05.2020 r.w sprawie aktualizacji wykazu programów wykorzystywanych w księgowości urzędu gminy.
34.Or.0050.34.202019.05.2020 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.32.2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.
35.Or.0050.35.202004.06.2020 r.w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie na mienie Gminy Przyrów nieruchomości położonej w miejscowości Zarębice.
36.Or.0050.36.202008.06.2020 r.w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
37.Or.0050.37.202008.06.2020 r.w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 7 czerwca 2020 roku na terenie Gminy Przyrów.
38.Or.0050.38.202009.06.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
39.Or.0050.39.202009.06.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
40.Or.0050.40.202012.06.2020 r.w sprawie: powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
41.Or.0050.41.202015.06.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
42.Or.0050.42.202015.06.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
43.Or.0050.43.202017.06.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego –odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice ,gmina Przyrów".
44.Or.0050.44.202023.06.2020 r.w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
45.Or.0050.45.202026.06.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
46.Or.0050.46.202006.07.2020 r.w sprawie: powołania Komisji przetargowej.
47.Or.0050.47.202006.07.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
48.Or.0050.48.202006.07.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
49.Or.0050.49.202004.08.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego –odcinka 950 mb. w obrębie Przyrów, gmina Przyrów”, na działkach o nr ewid  1348; nr 585; nr 582".
50.Or.0050.50.202010.08.2020 r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
51.Or.0050.51.202013.08.2020 r.w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID-19 w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
52.Or.0050.52.202024.08.2020 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok.
53.Or.0050.53.202025.08.2020 r.sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI  PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA” Budowa altan i małej architektury.
54.Or.0050.54.202031.08.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
55.Or.0050.55.202031.08.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
56.Or.0050.56.202031.08.2020 r.w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
57.Or.0050.57.202002.09.2020 r.w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy w Przyrowie tabletów do użytku służbowego.
58.Or.0050.58.202007.09.2020 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą dla Pani Eweliny Wiśniewskiej.
59.Or.0050.59.202009.09.2020 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or.0151-88/2010 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
60.Or.0050.60.202021.09.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Kościelna oraz Szkolna”.
61.Or.0050.61.202022.09.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
62.Or.0050.62.202022.09.2020 r.w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie na mienie Gminy Przyrów nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mokrzeska.
63.Or.0050.63.202022.09.2020 r.w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.
64.Or.0050.64.202023.09.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
65.Or.0050.65.202023.09.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
66.Or.0050.66.202023.09.2020 r.w sprawie zmiany zarządzenia dot. opracowania Planu operacyjnego Funkcjonowania Gminy Przyrów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
67.Or.0050.67.202030.09.2020 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.31.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową, stanowiących własność Gminy Przyrów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
68.Or.0050.68.202030.09.2020 r.w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Wójta Gminy Przyrów za osiągnięcia i zasługi dla Gminy Przyrów.
69.Or.0050.69.202006.10.2020 r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego p.k. „ BRZOZA 2020” z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
70.Or.0050.70.202007.10.2020 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
71.Or.0050.71.202014.10.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
72.Or.0050.72.202014.10.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
73.Or.0050.73.202014.10.2020 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy Przyrów.
74.Or.0050.74.202019.10.2020 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na rok 2021.
75.Or.0050.75.202019.10.2020 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
76.Or.0050.76.202026.10.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Szkolna”.
77.Or.0050.77.202026.10.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Kościelna”.
78.Or.0050.78.202027.10.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
79.Or.0050.79.202027.10.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
80.Or.0050.80.202002.11.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2021roku”.
81.Or.0050.81.202012.11.2020 r.w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
82.Or.0050.82.202012.11.2020 r.w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021.
83.Or.0050.83.202024.11.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
84.Or.0050.84.202024.11.2020 r.w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
85.Or.0050.85.202027.11.2020 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
86.Or.0050.86.202030.11.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
87.Or.0050.87.202030.11.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
88.Or.0050.88.202030.11.2020 r.w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Przyrów.
89.Or.0050.89.202014.12.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
90.Or.0050.90.202014.12.2020 r.w sprawie zmian w budżecie.
91.Or.0050.91.202014.12.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
92.Or.0050.92.202030.12.2020 r.w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Przyrowie zarządzania mieniem gminy Przyrów.
93.Or.0050.93.202030.12.2020 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań.
94.Or.0050.94.202030.12.2020 r.w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
95.Or.0050.95.202030.12.2020 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
96.Or.0050.96.202030.12.2020 r.w sprawie zmniejszenia kwoty odpisu na Fundusz Mieszkaniowy.
97.Or.0050.97.202030.12.2020 r.w sprawie ustalenia zasad wynagradzania osób kierujących instytucjami kultury w Gminie Przyrów tj. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, oraz Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
98.Or.0050.98.202030.12.2020 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych przez Gminę Przyrów.