artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń - rok 2019

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów
(rok 2019)

Lp.Numer zarządzeniaData wydaniaTreść zarządzenia (w sprawie):
1.

Or.0050.1.2019

08.01.2019 r.w sprawie: odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
2.

Or.0050.2.2019

14.01.2019 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2019 roku.
3.

Or.0050.3.2019

15.01.2019 r.w sprawie: zmiany składu Komisji Socjalnej oraz wprowadzenia kadencji Komisji Socjalnej.
4.

Or.0050.4.2019

15.01.2019 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań.
5.

Or.0050.5.2019

15.01.2019 r.w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
6.

Or.0050.6.2019

25.01.2019 r.w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.
7.

Or.0050.7.2019

06.02.2019 r.w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2019 roku.
8.

Or.0050.8.2019

06.02.2019 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2019 roku.
9.

Or.0050.9.2019

14.02.2019 r.w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
10.

Or.0050.10.2019

18.02.2019 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
11.Or.0050.11.201918.02.2019 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
12.Or.0050.12.201919.02.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
13.Or.0050.13.201919.02.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
14.Or.0050.14.201919.02.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 699013S i nr 699023S wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Sygontka gm. Przyrów".
15.Or.0050.15.201926.02.2019 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anny Nowackiej – Klusek.
16.Or.0050.16.201906.03.2019 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2014-2020- typ operacji: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".
17.Or.0050.17.201906.03.2019 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 6990135S i nr 699023S wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów”.
18.Or.0050.18.201906.03.2019 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru beneficjentów projektu pn. ”Zielona energia – wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Przyrów”.
19.Or.0050.19.201907.03.2019 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.17.2019 z dnia 6.03.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 6990135S i nr 699023S wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów”.
20.Or.0050.20.201913.03.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
21.Or.0050.21.201913.03.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
22.Or.0050.22.201918.03.2019 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2018 rok, sprawozda rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.
23.Or.0050.23.201925.03.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów".
24.Or.0050.24.201928.03.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
25.Or.0050.25.201928.03.2019 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 6990135S i nr 699023S wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów”.
26.Or.0050.26.201928.03.2019 r.w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.18.2019 z dn. 06.03.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru beneficjentów projektu pn. ”Zielona energia – wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Przyrów”.
27.Or.0050.27.201918.04.2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
28.Or.0050.28.201918.04.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
29.Or.0050.29.201918.04.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
30.Or.0050.30.201902.05.2019 r.w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Przyrów.
31.Or.0050.31.201906.05.2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
32.Or.0050.32.201906.05.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
33.Or.0050.33.201906.05.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
34.Or.0050.34.201907.05.2019 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Martyny Rutkowskiej.
35.Or.0050.35.201907.05.2019 r.w sprawie: powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
36.Or.0050.36.201922.05.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenia lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów".
37.Or.0050.37.201922.05.2019 r.w sprawie: zmniejszenia kwoty odpisu na Fundusz Mieszkaniowy oraz podwyższenia kwoty pożyczki na cele mieszkaniowe.
38.Or.0050.38.201923.05.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
39.Or.0050.39.201923.05.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
40.Or.0050.40.201905.06.2019 r.w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia.
41.Or.0050.41.201905.06.2019 r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji sprzedaży składników majątku ruchomego.
42.Or.0050.42.201910.06.2019 r.w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
43.Or.0050.43.201912.06.2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.94.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Przyrów oraz w jej jednostkach organizacyjnych.
44.Or.0050.44.201912.06.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenia lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów".
45.Or.0050.45.201914.06.2019 r.w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
46.Or.0050.46.201921.06.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
47.Or.0050.47.201924.06.2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.40.2019 z dnia 05 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia.
48.Or.0050.48.201916.06.2019 r.w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr Or.0151-88/2010 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
49.Or.0050.49.201924.06.2019 r.w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.
50.Or.0050.50.201924.06.2019 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w wyłączeniem wydawania decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.
51.Or.0050.51.201924.06.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
52.Or.0050.52.201924.06.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
53.Or.0050.53.201917.07.2019 r.w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Karoliny Matejko.
54.Or.0050.54.201917.07.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
55.Or.0050.55.201917.07.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
56.Or.0050.56.201917.07.2019 r.w sprawie: pokrycia kosztów związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego na terenie Gminy Przyrów.
57.Or.0050.57.201930.07.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
58.Or.0050.58.201930.07.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
59.Or.0050.59.201919.08.2019 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2020 rok.
60.Or.0050.60.201919.08.2019 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.31.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
61.Or.0050.61.201919.08.2019 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.27.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
62.Or.0050.62.201921.08.2019 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.31.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zmiany zarządzenia Nr Or 0050.60.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 sierpnia 2019 roku.
63.Or.0050.63.201921.08.2019 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.27.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zmiany zarządzenia Nr Or 0050.61.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 sierpnia 2019 roku.
64.Or.0050.64.201926.08.2019 r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.
65.Or.0050.65.201926.08.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
66.Or.0050.66.201926.08.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
67.Or.0050.67.201910.09.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
68.Or.0050.68.201910.09.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
69.Or.0050.69.201930.09.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
70.Or.0050.70.201930.09.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowiew w związku z dostosowaniem przepisów do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,RODO (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1).
71.Or.0050.71.201930.09.2019 r.w sprawie: przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Przyrów.
72.Or.0050.72.201930.09.2019 r.w sprawie: powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
73.Or.0050.73.201904.10.2019 r.w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Przyrowie zarządzania nieruchomościami.
74.Or.0050.74.201908.10.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. ,,Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego - odcinka 980mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 32/2, 33, 34, 49 k.m.13 - sołectwo Zarębice i w obrębie Bolesławów, nr dz. 442/1 - sołectwo Bolesławów, gmina Przyrów”.
75.Or.0050.75.201914.10.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
76.Or.0050.76.201914.10.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
77.Or.0050.77.201921.10.2019 r.w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
78.Or.0050.78.201925.10.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
79.Or.0050.79.201925.10.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
80.Or.0050.80.201904.11.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów".
81.Or.0050.81.201904.11.2019 r.w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.78.2019 w sprawie zmian w budżecie.
82.Or.0050.82.201904.11.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9.21 12,5 t. rocznik 2002, o nr rej. SCZ W455.
83.Or.0050.83.201905.11.2019 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na rok 2019 i 2020.
84.Or.0050.84.201906.11.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2020roku".
85.Or.0050.85.201908.11.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
86.Or.0050.86.201908.11.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
87.Or.0050.87.201908.11.2019 r.w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Przyrów.
88.Or.0050.88.201912.11.2019 r.w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
89.Or.0050.89.201912.11.2019 r.w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020.
90.Or.0050.90.201925.11.2019 r.w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.85.2019 w sprawie zmian w budżecie.
91.Or.0050.91.201926.11.2019 r.w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.
92.Or.0050.92.201929.11.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
93.Or.0050.93.201929.11.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
94.Or.0050.94.201929.11.2019 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Dominiki Kier.
95.Or.0050.95.201903.12.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów".
96.Or.0050.96.201904.12.2019 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
97.Or.0050.97.2019  
98.Or.0050.98.201912.12.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
99.Or.0050.99.201912.12.2019 r.w sprawie zmian w budżecie.
100.Or.0050.100.201912.12.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
101.Or.0050.101.201920.12.2019 r.w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie.
102.Or.0050.102.201920.12.2019 r.w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Przyrów.
103.Or.0050.103.201930.12.2019 r.w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2020 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
104.Or.0050.104.201930.12.2019 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań.
105.Or.0050.105.201930.12.2019 r.w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.