artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń - rok 2018

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów
(rok 2018)

Lp.Numer zarządzeniaData wydaniaTreść zarządzenia (w sprawie):
1.Or.0050.1.201808.01.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja".
2.Or.0050.2.201815.01.2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2018 roku.
3.Or.0050.3.201815.01.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa pasa drogowego w miejscowości: Zalesice ul. Nadrzeczna, ul. Kolejowa, ul. Kolejowa za torami, ul. Zielona wraz z budową chodników, na terenie gminy Przyrów".
4.Or.0050.4.201824.01.2018 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przyrów w związku z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Staropole, Gmina Przyrów”.
5.Or.0050.5.201824.01.2018 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przyrów w związku z zadaniem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice”.
6.Or.0050.6.201824.01.2018 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2014-2020- typ operacji: „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".
7.Or.0050.7.201824.01.2018 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2014-2020- typ operacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".
8.Or.0050.8.201824.01.2018 r.w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
9.Or.0050.9.201826.01.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”
10.Or.0050.10.2018  
11.Or.0050.11.201806.02.2018 r.w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2018 roku.
12.Or.0050.12.201806.02.2018 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2018 roku.
13.Or.0050.13.201812.02.2018 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok.
14.Or.0050.14.201816.02.2018 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
15.Or.0050.15.201816.02.2018 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
16.Or.0050.16.201820.02.2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.8.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
17.Or.0050.17.201820.02.2018 r.w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
18.Or.0050.18.201802.03.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
19.Or.0050.19.201802.03.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
20.Or.0050.20.201820.03.2018 r.w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie prowadzonego przez Gminę Przyrów.
21.Or.0050.21.201823.03.2018 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.
22.Or.0050.22.201828.03.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
23.Or.0050.23.2018  
24.Or.0050.24.201803.04.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”.
25.Or.0050.25.201804.04.2018 r.w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.
26.Or.0050.26.201809.04.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
27.Or.0050.27.201810.04.2018 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
28.Or.0050.28.201811.04.2018 r.w sprawie: wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
29.Or.0050.29.201823.04.2018 r.w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej.
30.Or.0050.30.201824.04.2018 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44.
31.Or.0050.31.201825.04.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
32.Or.0050.32.201825.04.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
33.Or.0050.33.201802.05.2018 r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44, kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
34.Or.0050.34.201811.05.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
35.Or.0050.35.201811.05.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
36.Or.0050.36.201817.05.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
37.Or.0050.37.201823.05.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
38.Or.0050.38.201823.05.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
39.Or.0050.39.201828.05.2018 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie.
40.Or.0050.40.201830.05.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa-modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980mb. w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj.śląskie", "Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Mokrej w m. Zalesice, gm. Przyrów".
41.Or.0050.41.201830.05.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA".
42.Or.0050.42.201830.05.2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.37.2018 z dnia 23.05.2018r. w budżecie gminy.
43.Or.0050.43.201807.06.2018 r.w sprawie : sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, przeznaczonej do zamiany, położonej w miejscowości Wola Mokrzeska.
44.Or.0050.44.201811.06.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
45.Or.0050.45.201811.06.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
46.Or.0050.46.201813.06.2018 r.w sprawie : sprostowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or 0050.28.2018 Wójta Gminy Przyrów z dnia 11 kwietnia 2018 roku.
47.Or.0050.47.201813.06.2018 r.w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
48.Or.0050.48.201813.06.2018 r.w sprawie: wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przyrów.
49.Or.0050.49.201822.06.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA".
50.Or.0050.50.201822.06.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PRZYRÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH".
51.Or.0050.51.201822.06.2018 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego – Programu "Rodzina 500 plus".
52.Or.0050.52.201822.06.2018 r.w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „ Dobry Start ”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych.
53.Or.0050.53.201822.06.2018 r.w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń w ramach realizacji rządowego programu "Dobry Start".
54.Or.0050.54.201828.06.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
55.Or.0050.55.201829.06.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
56.Or.0050.56.201829.06.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
57.Or.0050.57.201811.07.2018 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Justyny Skupień.
58.Or.0050.58.201824.07.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
59.Or.0050.59.201824.07.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
60.Or.0050.60.201806.08.2018 r.w sprawie korekty Zarządzenia nr OR.0050.58.2018 z dnia 24.07.2018 w sprawie w budżecie gminy.
61.Or.0050.61.201806.08.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
62.Or.0050.62.201807.08.2019 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2019 rok.
63.Or.0050.63.201809.08.2018 r.w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przyrów na okres od 10.08.2018 r. do 09.08.2021 r.
64.Or.0050.64.201822.08.2018 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.54.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
65.Or.0050.65.201822.08.2018 r.w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.
66.Or.0050.66.201824.08.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
67.Or.0050.67.201824.08.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
68.Or.0050.68.201827.08.2018 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agaty Maciąg i Pani Karoliny Kolan.
69.Or.0050.69.201803.09.2018 r.w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
70.Or.0050.70.201804.09.2018 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Gminie Przyrów.
71.Or.0050.71.201804.09.2018 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.50.2016 Wójta Gminy Przyrów z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń USC.
72.Or.0050.72.201806.08.2018 r.w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.
73.Or.0050.73.201806.09.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
74.Or.0050.74.201814.09.2018 r.w sprawie: przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Przyrów.
75.Or.0050.75.201814.09.2018 r.w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
76.Or.0050.76.201820.09.2018 r.w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr Or 0050.72.2018 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.
77.Or.0050.77.201827.09.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kopaniny gmina Przyrów nr działki 167 k. m.1 obr. Kopaniny".
78.Or.0050.78.201828.09.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
79.Or.0050.79.201801.10.2018 r.w sprawie: powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
80.Or.0050.80.201818.10.2018 r.w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
81.Or.0050.81.2018  
82.Or.0050.82.201819.10.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
83.Or.0050.83.201819.10.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
84.Or.0050.84.2018  
85.Or.0050.85.201830.10.2018 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie.
86.Or.0050.86.201805.11.2018 r.w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.
87.Or.0050.87.2018  
88.Or.0050.88.201813.11.2018 r.w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019.
89.Or.0050.89.201813.11.2018 r.w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
90.Or.0050.90.201821.11.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA".
91.Or.0050.91.201823.11.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy.
92.Or.0050.92.201823.11.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
93.Or.0050.93.201817.12.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
94.Or.0050.94.2018  
95.Or.0050.95.201819.12.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
96.Or.0050.96.201819.12.2018 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie.
97.Or.0050.97.201819.12.2018 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
98.Or.0050.98.201827.12.2018 r.w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
99.Or.0050.99.201829.12.2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.
100.Or.0050.100.201831.12.2018 r.w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2019 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.