artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.100.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2017

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2017

w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Gminie Przyrów
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.97.2017

w sprawie planu finansowego Urzdu Gminy w Przyrowie na 2018 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2017

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017